Garantie

Garantie Boelie

Op alle producten die u bij Boelie Originals B.V. koopt, zit garantie. Boelie Originals B.V. geeft twee jaar garantie op (uitsluitend) afwezigheid van materiaalgebreken van de door Boelie Originals B.V. geleverde producten. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Als binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Boelie Originals B.V. Bij een ongegronde klacht door u komen de gemaakte kosten voor uw rekening.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • Bij onoordeelkundig gebruik;
  • Bij normale slijtage;
  • Bij beschadiging door het niet (correct) in acht nemen van de (veiligheids-)instructies.

Behoudens grove schuld van Boelie Originals B.V., is enige aansprakelijkheid van Boelie Originals B.V. geheel uitgesloten voor schade aan personen of zaken door gebruik van door Boelie geleverde produkten, voor indirecte schade, voor lichamelijk of psychisch letsel, voor verlies van gelden of andere roerende zaken en voor alle (al of niet indirecte) schade van resp. als gevolg van aansprakelijkheid jegens, derden.